contact us

ADDRESS:

Vidya Bharti Mahavidyalaya C. K. Naidu Road, Camp, Maltekdi, Amravati, Maharashtra 444603


MAIL:

info@vbmv.org | principal@vbmv.org


PHONE:

(0721) 266 2740, 254 1445
(0721) 255 2012